Visie, Missie en Doelstellingen

In België werken tientallen kleine en grote organisaties en individuen in de opleidings- of onderwijssector in ontwikkelingslanden.

Aangezien er weinig of geen structureel overleg bestond tussen de Belgische actoren in deze sector, werd in 2010 Educaid.be opgestart, het platform voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

Visie

Alle kinderen – jongens en meisjes – in het Zuiden krijgen gelijke kansen tot kwaliteitsvol onderwijs dat hen de capaciteiten geeft die zij nodig hebben om zo goed mogelijk hun menselijk potentieel te ontwikkelen, om duurzaam in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische maatschappij, en om hun individueel welzijn en het welzijn van hun gezin te verbeteren.

Educaid.be pleit voor een goede kwaliteit van het onderwijs- en vormingsaanbod in het Zuiden, met o.m. aandacht voor competente leerkrachten en schoolleiders, en voor relevante curricula en pedagogisch-didactische methoden en leermaterialen.

Daarnaast legt Educaid.be de klemtoon op een integrale benadering van onderwijs en vorming: de wederzijdse versterking van en een vlotte overgang tussen alle onderwijsniveaus, gaande van kleuteronderwijs, over lager en secundair tot hoger, de overgang tussen formele en informele vormen van onderwijs (in het bijzonder wat betreft technische en professionele vorming), en van onderwijs naar de wereld van werk en levenslang leren. Dit houdt een multi-sectorale en multi-stakeholder benadering in, waarbij ook de lokale civiele samenleving en de overheidsinstanties worden betrokken.

Het is ook belangrijk dat Belgische en internationale actoren trachten de capaciteit van de lokale organisaties te versterken, opdat zij hun activiteiten in directe samenwerking met hun overheid verwezenlijken.

Missie

Educaid.be is een nationaal platform dat instellingen, organisaties en particulieren verenigt die werkzaam zijn in de onderwijs- of vormingssector binnen de ontwikkelingssamenwerking in België.

Het platform wil de capaciteit en expertise van haar leden versterken en het Belgische beleid rond onderwijs en ontwikkeling verder helpen uitbouwen en ondersteunen.

Doelstellingen

  1. De kwaliteit van onze programma’s in het Zuiden verbeteren: wat ieder van ons er doet wint aan zinvolheid (relevantie), effectiviteit en efficiëntie en is duurzamer.
  2. In het Noorden, een leeromgeving creëren waar deelnemers kennis delen en waar kennis wordt opgebouwd rond specifieke onderwijsproblemen in het Zuiden, rond succesvolle methodes om deze aan te pakken, en rond de onderwijssector en onderwijsplannen van partnerorganisaties en partnerlanden.
  3. Bijdragen aan de beleidsvorming, -uitvoering en -opvolging in België aangaande onderwijs en ontwikkelingssamenwerking (bevoegde diensten voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking op federaal en gemeenschapsniveau) via bijdragen, aanbevelingen en advocacy.
  4. Bevorderen van complementariteit en synergiën op het terrein, waar dit zinvol, mogelijk of nodig is.
leden

Doelgroep

Educaid.be is een informeel en pluralistisch platform. Het staat open voor organisaties, instellingen en particulieren die actief zijn in de onderwijs- of opleidingssector binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

De leden vormen een breed draagvlak van mensen en publieke of privé-structuren die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van het platform en deze mee willen verwezenlijken.

Ledenoverzicht

Structuur van het platform

Stuurgroep

De Stuurgroep superviseert de dagelijkse werking van het platform en neemt beslissingen omtrent de structuur, interne procedures, strategische oriëntaties/prioriteiten, het meerjarenplan (MJP), het budget, etc. Het is eveneens verantwoordelijk voor de strategische en inhoudelijke relaties met de Overheid.

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Belgische organisaties die ontwikkelingssamenwerking als hoofddoelstelling hebben, en van wie een belangrijk deel van de activiteiten gericht is op onderwijs en vorming in het Zuiden. De samenstelling van de Stuurgroep is representatief voor het platform.

Projectgroepen

Verder zijn er een aantal projectgroepen, rond afgebakende thema’s. Elke projectgroep stelt een actieplanning op met duidelijk afgebakende doelstellingen en behandelen technische en wetenschappelijke aspecten. Ieder lid kan een projectgroep voorstellen of aan een projectgroep deelnemen. De werking van de projectgroepen wordt uiteengezet in het Intern Reglement van het platform.

Zie ook onder Activiteiten

Basistekst en Intern Reglement

In de Basistekst van Educaid.be vind je:

  • motieven voor de oprichting van het platform
  • visie en missie
  • doelstellingen
  • doelgroep
  • afbakening van het onderwijsthema

Het Intern Reglement heeft als doelstelling de praktische organisatie van het platform te stroomlijnen. Je vind er informatie over het lidmaatschap, de organisatiestructuur (Stuurgroep, Projectgroepen, Ledenvergadering, Secretariaat), communicatiemiddelen, etc.

Download Basistekst en Intern Reglement
doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vindt u documenten die verband houden met onze activiteiten.

lid worden
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Leden

De Educaid.be leden vormen een breed draagvlak van experts en organisaties die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van het platform en deze mee willen verwezenlijken.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.