In België werken tientallen kleine en grote organisaties en individuen in de opleidings- of onderwijssector in ontwikkelingslanden.

Aangezien er weinig of geen structureel overleg bestond tussen de Belgische actoren in deze sector, werd in 2010 Educaid.be opgestart, het platform voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

Visie

Alle kinderen – jongens en meisjes – in het Zuiden krijgen gelijke kansen tot kwaliteitsvol en inclusief onderwijs  dat hen de capaciteiten geeft die zij nodig hebben om zo goed mogelijk hun menselijk potentieel te ontwikkelen, om duurzaam in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische maatschappij, en om hun welzijn en dat van hun gezin te verbeteren.

Educaid.be pleit voor een kwaliteitsvol en inclusief onderwijs- en vormingsaanbod, dat de rechten van kinderen respecteert, met bijzondere aandacht voor gender- en milieu-uitdagingen, met competente leerkrachten en schoolleiders, pedagogische curricula en leermethodes en aangepast didactische leermaterialen. 

Deze visie kadert in SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Missie

Educaid.be is een nationaal platform dat instellingen, organisaties en particulieren verenigt die werkzaam zijn in de onderwijs- en/of vormingssector in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het platform wil de capaciteit en expertise van haar leden versterken, sensibiliserings- en beleidsactiviteiten ontwikkelen en het Belgische beleid rond onderwijs en vorming in de ontwikkelingssamenwerking ondersteunen.

Educaid.be legt eveneens de klemtoon op een integrale benadering van onderwijs en vorming. Dit houdt in: 

 • Het versterken van alle onderwijsniveaus en het verzekeren van een vlotte overgang tussen deze niveaus, van kleuteronderwijs, over lager en secundair tot hoger onderwijs, maar ook het technisch en beroepsonderwijs.
 • Het aanpakken van zowel formeel, informeel als niet formeel onderwijs, en de overgang van onderwijs naar de wereld van het werk en levenslang leren.
 • Het hanteren van een multisectoriële en multi-stakeholder benadering, waarbij zowel de leerlingen en de pedagogische teams als de lokale gemeenschappen, de civiele samenleving en de overheidsinstanties worden betrokken.

Doelstellingen van het platform

 • Een thematische ontmoetingsruimte en een leeromgeving creëren waar deelnemers informatie delen en hun kennis opbouwen rond specifieke onderwijsuitdagingen in het Zuiden, opdat leden zo de kwaliteit van hun programma’s in het Zuiden zouden kunnen versterken.
 • De pleitbezorging voor onderwijs in de ontwikkelingssamenwerking versterken door de sector samen te brengen rond aanbevelingen die bijdragen tot de ontwikkeling, implementatie en opvolging van het Belgisch beleid (op federaal en gemeenschapsniveau) en deze te koppelen aan internationale initiatieven.
 • Complementariteit en synergie op het terrein aanmoedigen.
leden

Leden

Educaid.be is een informeel en pluralistisch platform. Het staat open voor organisaties, instellingen en particulieren die actief zijn in de onderwijs- of vormingssector binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

De leden vertegenwoordigen een brede waaier aan mensen en publieke of privé-structuren die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van het platform en deze mee willen verwezenlijken.

De leden verbinden zich ertoe open te staan voor een verscheidenheid aan gezichtspunten, in een geest van samenwerking en transparantie..

Ledenoverzicht

Structuren

Stuurgroep

De Stuurgroep superviseert de dagelijkse werking van het platform en neemt beslissingen omtrent de structuur, interne procedures, strategische oriëntaties/prioriteiten, het meerjarenplan (MJP), het budget, etc. Het is eveneens verantwoordelijk voor de strategische en inhoudelijke relaties met de Overheid.

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Belgische organisaties die ontwikkelingssamenwerking als hoofddoelstelling hebben, en van wie een belangrijk deel van de activiteiten gericht is op onderwijs en vorming in het Zuiden. De samenstelling van de Stuurgroep is representatief voor het platform.

Projectgroepen

Verder zijn er een aantal projectgroepen, rond afgebakende thema’s. Elke projectgroep stelt een actieplanning op met duidelijk afgebakende doelstellingen en behandelen technische en wetenschappelijke aspecten. Ieder lid kan een projectgroep voorstellen of aan een projectgroep deelnemen. De werking van de projectgroepen wordt uiteengezet in het Intern Reglement van het platform.

Zie ook onder Activiteiten

 

Basistekst en Intern Reglement

In de Basistekst van Educaid.be vind je:

 • context en motieven voor de oprichting van het platform
 • visie en missie
 • thematisch kader en mandaat
 • doelstellingen
 • doelgroep

Het Intern Reglement heeft als doelstelling de praktische organisatie van het platform te stroomlijnen. Je vind er informatie over het lidmaatschap, de organisatiestructuur (Stuurgroep, Projectgroepen, Ledenvergadering, Secretariaat), communicatiemiddelen, etc.

Download Basistekst en Intern Reglement
doc
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Documenten

Hier vind je documenten die verband houden met onze activiteiten.

lid worden
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Leden

De Educaid.be leden vormen een breed draagvlak van experts en organisaties die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van het platform en deze mee willen verwezenlijken.

Children in Vietnam
Nieuws
Document
Evenement
Project
Vacature
Info
Leden

Kalender

Een overzicht van Educaid.be en internationale events rond onderwijs en vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking.