2020 was een historisch jaar waarin Covid-19 geen enkele sector, geen enkel continent heeft bespaard. Educaid.be vreest dat de kloof in onderwijsfinanciering wereldwijd zou kunnen toenemen met 30% als gevolg van de coronacrisis. “Overheden moeten oplossingen vinden om onderwijsfinanciering te beschermen en er zo voor te zorgen dat leren nooit stopt!”, aldus de secretaris-generaal van de VN, António Guterres. Daarvoor roept Educaid.be staatshoofden en regeringsleiders, ministers van Ontwikkelingssamenwerking, Financiën en Onderwijs plus de Internationale Organisaties op om de geboekte vooruitgang met betrekking tot kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor allen te beschermen én om solidariteit te tonen bij het formuleren van antwoorden. Niet alleen terug naar school, maar terug naar beter. 

Educaid.be vraagt nadrukkelijk dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking onderwijs centraal zet en formuleert hiervoor 10 aanbevelingen:

 1. Ondersteun via de Belgische bilaterale samenwerking, de Belgische actoren van de nietgouvernementele ontwikkelingssamenwerking en via multilaterale instellingen de ontwikkeling van inclusief en kwaliteitsvol onderwijs dat (kwetsbare) kinderen en jongeren toegang biedt tot kennis en vaardigheden die cruciaal zijn voor actief burgerschap en het deelnemen aan de arbeidsmarkt;
 2. Maak extra middelen vrij voor steun aan onderwijs door een verhoging van de Belgische ontwikkelingshulp tot 0,7% van het BNI. Daarbij moet:
  a). minstens 15% van het budget voor Belgische ontwikkelingssamenwerking naar onderwijs gaan in 2030;
  b). minstens 4% van de humanitaire hulp vrijgemaakt worden voor onderwijs in noodsituaties, met speciale aandacht voor de noden van kwetsbare groepen.
 3. Zorg bij het afsluiten van nieuwe bilaterale akkoorden voor een grondige analyse van de noden en perspectieven voor de onderwijssector. Blijf ook inzetten op de multilaterale samenwerking, zowel diplomatiek als financieel, vooral met het oog op het verhogen van de toegang tot onderwijs voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 4. Investeer in onderwijs voor het jonge kind. Begeleid jonge kinderen en hun ouders op weg naar kleuteronderwijs en leerkrachten in kwaliteitsvol kleuteronderwijs. Zo lopen jonge kinderen minder taalachterstand op, krijgen ze sociale vaardigheden onder de knie en leren zowel ouders, leerkrachten als kinderen gender stereotype gedrag te doorbreken.
 5. Speel de Belgische troeven uit op het vlak van kwaliteitsvol onderwijs conform ontwikkelingsdoel SDG 4. Kwaliteit gaat daarbij niet alleen over leerresultaten, maar ook over het creëren van veilige en participatieve schoolomgevingen, over goed en breed opgeleide leerkrachten, leerplannen, pedagogische praktijken en het ondersteunen van leerdoelstellingen in wereldburgerschapseducatie, duurzame ontwikkeling, gendergelijkheid en kinderrechten.
 6. Investeer in technische- en beroepsopleidingen die toegang tot waardig werk mogelijk maken – vooral voor kwetsbare groepen zoals jonge vrouwen, vluchtelingen of ontheemden. Maak de brug tussen informele en formele opleidingen. Ontwikkel of ondersteun programma’s die de autonomie van kwetsbare groepen versterken.
 7. Versterk de capaciteiten voor kwaliteitsvol hoger onderwijs en onderzoek in de Belgische partnerlanden, zowel door samenwerking tussen instellingen als door het gender-gebalanceerd toekennen van beurzen. Zo worden de hoger onderwijsinstellingen en beursstudenten versterkt in hun rol van “drivers of change” in hun samenleving.
 8. Zorg ervoor dat alle jongeren en volwassenen basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen kunnen verwerven.
 9. Help de onderwijssector in de partnerlanden bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals het vermijden van en het omgaan met klimaatverandering. Stimuleer scholen die op een ecologisch verantwoorde manier gebouwd en onderhouden worden, die klimaatopwarming opnemen in de curricula, en waar alle kinderen, vooral de meest kwetsbaren, beschermd zijn tegen natuurrampen.
 10. Moedig het gebruik van digitale leermiddelen aan op een gelijkwaardige en inclusieve manier. Alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Hun plaats op de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een kritische kijk op informatie, hangt daar nauw mee samen.