Visie, Missie, Doelstellingen

In België werken tientallen kleine en grote organisaties en individuen in de opleidings- of onderwijssector in ontwikkelingslanden.

Aangezien er geen structureel overleg bestond tussen de Belgische actoren in deze sector, werd in 2010 Educaid.be opgestart, het platform voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

Visie

Alle kinderen – jongens en meisjes – in het Zuiden krijgen gelijke kansen tot kwaliteitsvol onderwijs dat hen de capaciteiten geeft die zij nodig hebben om zo goed mogelijk hun menselijk potentieel te ontwikkelen, om duurzaam in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische maatschappij, en om hun individueel welzijn en het welzijn van hun gezin te verbeteren.

Educaid.be pleit voor een goede kwaliteit van het onderwijs- en vormingsaanbod in het Zuiden, met o.m. aandacht voor competente leerkrachten en schoolleiders, en voor relevante curricula en pedagogisch-didactische methoden en leermaterialen.

Daarnaast legt Educaid.be de klemtoon op een integrale benadering van onderwijs en vorming: de wederzijdse versterking van en een vlotte overgang tussen alle onderwijsniveaus, gaande van kleuteronderwijs, over lager en secundair tot hoger, de overgang tussen formele en informele vormen van onderwijs (in het bijzonder wat betreft technische en professionele vorming), en van onderwijs naar de wereld van werk en levenslang leren. Dit houdt een multi-sectorale en multi-stakeholder benadering in, waarbij ook de lokale civiele samenleving en de overheidsinstanties worden betrokken.

Het is ook belangrijk dat Belgische en internationale actoren trachten de capaciteit van de lokale organisaties te versterken, opdat zij hun activiteiten in directe samenwerking met hun overheid verwezenlijken.

Missie

Educaid.be is een nationaal platform dat instellingen, organisaties en particulieren verenigt die werkzaam zijn in de onderwijs- of vormingssector binnen de ontwikkelingssamenwerking in België.

Het platform wil de capaciteit en expertise van haar leden versterken en het Belgische beleid rond onderwijs en ontwikkeling verder helpen uitbouwen en ondersteunen.

Doelstellingen

  1. De kwaliteit van onze programma’s in het Zuiden verbeteren: wat ieder van ons er doet wint aan zinvolheid (relevantie), effectiviteit en efficiëntie en is duurzamer.
  2. In het Noorden, een leeromgeving creëren waar deelnemers kennis delen en waar kennis wordt opgebouwd rond specifieke onderwijs-problemen in het Zuiden, rond succesvolle methodes om deze aan te pakken, en rond de onderwijssector en onderwijsplannen van partnerorganisaties en partnerlanden.
  3. Bijdragen aan de beleidsvorming, -uitvoering en -opvolging in België aangaande onderwijs en ontwikkelingssamenwerking (bevoegde diensten voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking op federaal en gemeenschapsniveau) via bijdragen, aanbevelingen en advocacy.
  4. Bevorderen van complementariteit en synergiën op het terrein, waar dit zinvol, mogelijk of nodig is.