KIYO

NGO voor kinderrechten

KIYO is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen. Prioritaire aandacht gaat dus naar kinderen die het minst in staat zijn zichzelf te beschermen en voor hun rechten op te komen. Op deze manier draagt KIYO bij tot verhoogde internationale inspanningen voor de verwezenlijking van de rechten van het kind.

In het Zuiden wijst KIYO overheden op hun verantwoordelijkheden bij de vertaling van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind naar lokale wetgeving en de uitvoering hiervan. Via sensibilisering van de kwetsbare kinderen, hun directe omgeving en de gemeenschap komt KIYO niet enkel in actie wanneer kinderrechten worden geschonden, maar wordt er ook preventief gewerkt en verhindert ze dat de rechten worden geschonden. Kinderen leren hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen en zich ten volle kunnen ontwikkelen. KIYO zet ook in op directe dienstverlening. Zo kunnen de kinderen niet alleen voldoen aan hun basisbehoeften zoals voedselzekerheid, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs, maar krijgen ze ook de kans op een waardige re-integratie in de maatschappij. Deze gelden als alternatieve en werkbare modelprojecten voor een meer kindvriendelijke samenleving.

KIYO ondersteunt en versterkt haar partners door middel van financiële steun en capaciteitsversterking. Het doel van capaciteitsversterking is om de partner organisatorisch zodanig te versterken zodat zo autonoom en doeltreffend mogelijk kan opereren. KIYO wil via deze weg helpen om gezinnen en gemeenschappen uit te bouwen die hun rechten en die van hun kinderen in eigen handen nemen. Door de partners én de gemeenschap te sensibiliseren en te mobiliseren, werkt KIYO aan een duurzaam ontwikkelingsproces, waarbij kwetsbare kinderen alle kansen tot ontwikkeling krijgen en hierbij ook zelf participeren. KIYO werkt zo ook mee aan een sterke civiele maatschappij die voor de kinderrechten kan opkomen. In landen die kampen met een zwakke democratie en gebrek aan inclusie van alle lagen van de bevolking bij de ontwikkeling van het land, zet KIYO bovendien in op ‘goed bestuur’ en wijst ze de overheden op hun verantwoordelijkheden.

In België spoort KIYO jongeren en volwassenen, onder ander op scholen, aan om zich te engageren voor de rechten van het kind. Ook is KIYO lid van Belgische en internationale netwerken en doet zij in samenwerking met andere kinderrechtenorganisaties aan beleidsbeïnvloeding. KIYO zet hierdoor het thema ‘kinderrechten’ op de politieke agenda en zorgt ervoor dat het kinderrechtenthema prioritaire aandacht krijgt in de ontwikkelingssamenwerking.

  • Marokko, Filipijnen, Democratische Republiek Congo, Burundi, Brazilië
  • Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Technisch en beroepsonderwijs en -vorming (TVET), Lerarenopleiding, Onderzoek naar onderwijs
  • Lid