Leden van de Stuurgroep

logo_apefe
APEFE

Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger

APEFE (Vereniging voor de Promotie van Onderwijs en Vorming in het Buitenland) is een Belgisch expertisecentrum voor ontwikkelingssamenwerking.

Sinds 1976 draagt APEFE bij aan capaciteitsversterking van haar partners in het Zuiden door het bieden van technische bijstand en vormingsinitiatieven.

logo_ares_square_200px
ARES-CCD

Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur - Commission de la Coopération au Développement (voormalig CIUF-CUD)

ARES-CCD staat in voor de implementatie van het beleid van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

logo_DGDen200
Belgische ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld.

België geeft bilaterale steun (= directe steun van land tot land) aan 14 partnerlanden in Sub-Sahara Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het zwaartepunt van onze samenwerking ligt steeds in Centraal-Afrika.

enabel.png
Enabel

Belgisch ontwikkelingsagentschap

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Wij ondersteunen ontwikkelingsprojecten wereldwijd om armoede uit te roeien. Zo bouwen we mee aan een wereld waar vrouwen en mannen in een rechtsstaat leven, gelijke toegang hebben tot kwaliteitsvolle openbare diensten en de vrijheid hebben om hun aspiraties waar te maken.

GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

Wij voeren ontwikkelingsprojecten uit voor de Belgische regering in haar 14 partnerlanden. Wij stellen onze expertise ook ter beschikking van andere donoren.

logo_fasi.jpg
FASI

Fédération des Associations de Solidarité Internationale

FASI werd op 1 december 2012 opgericht door 24 verenigingen voor internationale solidariteit (associations de solidarité internationale, ASI).

logo_plan.jpg
Plan België - Plan Belgique

Plan België is een niet-gouvernementele organisatie (ngo), zonder politieke of religieuze banden en vrij van overheidsinmenging.

Plan België maakt deel uit van de internationale Plan-koepel, een kindgerichte organisatie die structurele projecten steunt in 50 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

logo_via_don_bosco
Via Don Bosco

VIA Don Bosco houdt zich hoofdzakelijk bezig met beroeps- en technisch onderwijs en met de begeleiding van kansarme jongeren en jongvolwassenen naar de arbeidsmarkt.

VIA Don Bosco werkt met lokale partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

logo_vl_overh_dep_ond_vor
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Departement Onderwijs en Vorming

De Vlaamse minister van Onderwijs staat in voor de aansturing, de voortgangsbewaking en de evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid. Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister met een breed gamma beleidsondersteunende taken.

logo_vlir-uos
VLIR-UOS

Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

VLIR-UOS financiert en faciliteert samenwerking en uitwisseling tussen Vlaamse universiteiten en hogescholen en universiteiten in ontwikkelingslanden. Dit heeft als doel de capaciteit, kennis en ervaring van de universiteiten in ontwikkelingslanden te versterken voor duurzame ontwikkeling.

logo_vvob
VVOB

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

VVOB's motto 'Education for Development' ('onderwijs voor ontwikkeling') weerspiegelt de algemene doelstelling: bijdragen aan armoedebestrijding en een meer rechtvaardige wereld met verhoogde kansen voor iedereen. De organisatie wil de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs en vorming in ontwikkelingslanden duurzaam verbeteren.