Leden - Overzicht

logo_actec_200-square
ACTEC

ACTEC Un métier pour tous

ACTEC is een niet gouvernementele ontwikkelingsorganisatie die projecten ondersteunt in het domein van technische en beroepsvorming voor arme en gemarginaliseerde personen in ontwikkelingslanden. Het uiteindelijke doel van de vormingsprojecten van ACTEC is persoonlijke ontplooiing, de strijd tegen armoede door het verhogen van de familiale inkomsten, en de verbetering van de levensomstandigheden.

logo_actiris_200.jpg
Actiris

ACTIRIS, Brusselse openbare tewerkstellingsdienst

Missies en activiteiten

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend. 

logo_apefe
APEFE

Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger

APEFE (Vereniging voor de Promotie van Onderwijs en Vorming in het Buitenland) is een Belgisch expertisecentrum voor ontwikkelingssamenwerking.

Sinds 1976 draagt APEFE bij aan capaciteitsversterking van haar partners in het Zuiden door het bieden van technische bijstand en vormingsinitiatieven.

logo_ares_square_200px
ARES-CCD

Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur - Commission de la Coopération au Développement (voormalig CIUF-CUD)

ARES-CCD staat in voor de implementatie van het beleid van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

logo_artevelde_square.jpg
Arteveldehogeschool, Dienst Onderwijsontwikkeling en Internationalisering

De Arteveldehogeschool is een ‘university college’ in Gent. De hogeschool biedt 19 professionele bachelors, 5 bachelor na bachelors en postgraduaten aan in vijf studiegebieden. Er studeren meer dan 13.000 studenten. De hogeschool participeert in de associatie Universiteit Gent.

logo_auf_square
AUF

Agence universitaire de la Francophonie

Het AUF is één van de belangrijkste verenigingen voor hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de wereld.

In het kader van zijn missie ondersteunt het Bureau voor West-Europa - Ontwikkelingscentrum, gebaseerd in Brussel, 212 hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen in West-Europa, in de volgende 11 landen: Andorra, België, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Israël, Italië, Luxemburg, Malta, Portugal en Zwitserland.

logo_bac
BAC

Benelux Afro Center

De Benelux Afro Center werd in 1998 opgericht door de leden van de Afrikaanse diaspora in Brussel.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

 • creeëren van mogelijkheden voor opleiding en tewerkstelling van Afrikanen voor een betere integratie in het gastland;
 • voortbouwen op de verwezenlijkingen van de diaspora in het gastland en het land van herkomst.
logo_DGDen200
Belgische ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld.

België geeft bilaterale steun (= directe steun van land tot land) aan 14 partnerlanden in Sub-Sahara Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het zwaartepunt van onze samenwerking ligt steeds in Centraal-Afrika.

logo_bief.jpg
BIEF

BIEF is een organisatie voor advies en interventies op het gebied van onderwijs, vorming en projectmanagement. De organisatie is Qfor gecertificeerd en bestaat uit een twintigtal specialisten.

logo_blikopafrika_square_200px
Blik op Afrika

Dit solidariteitsfond biedt concrete ondersteuning in Congo, Burundi en Kameroen om de levenskwaliteit in dorpsgemeenschappen en scholen te verbeteren. 

Blik op Afrika biedt:

 • pedagogisch-didactische vorming voor leraren en directies
 • ICT-vorming voor leraren en directies
 • didactische uitrusting voor scholen
 • energievoorzieningen
 • communicatiemiddelen
logo_cebios_200.jpg
CEBioS

CEBioS, Capaciteiten voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling

Het CEBioS programma wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Wij zorgen voor capaciteitsopbouw op gebied van behoud van biodiversiteit en duurzaam beheer en dit verbonden aan armoedebestrijding. Het programma kadert in internationale Belgische verplichtingen onder de Conventie van Biologische Diversiteit en de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020.

logo_cec2.jpg
CEC

Coopération Education Culture

Depuis sa création en 1977, l’ONG Coopération Education Culture (CEC) développe une action culturelle affirmant la culture comme fondement d’un développement humain durable et la diversité culturelle comme source de tolérance et de rapprochement entre les peuples. 

logo_cecotepe
CECOTEPE

Centre de Coopération Technique et Pédagogique

CECOTEPE is een professionele structuur met technische en pedagogische competentie. Met (inter-)nationale experts, consultants, techniciens en trainers in meer dan 30 landen, zorgt CECOTEPE voor :

 • flexibele en efficiënte samenwerking tussen bedrijfsleven en opleidingen
 • ondersteuning, met name door de oprichting van opleidingscentra in ontwikkelingslanden
   
logo_closethegap
Close the Gap

Close the Gap is een internationale non-profit organisatie die helpt bij het overbruggen van de digitale kloof door het aanbieden van gebruikte IT-apparatuur aan projecten in het Zuiden. Naast computers, biedt Close the Gap ook:

logo_comundos_200.jpg
Comundos

Comundos wil de emancipatie, het kritisch bewustzijn en de identiteitsontwikkeling bij jongeren stimuleren door hun mediageletterdheid en online communicatievaardigheden te versterken.

logo_congodorpen_square_200px
Congodorpen

Congodorpen droomt van een platteland in Congo waar de bevolking toegang heeft tot kwalitatieve basisvoorzieningen (werk – school – zorg) en waar de sociaaleconomische dynamiek bijdraagt aan de duurzaamheid van deze voorzieningen. Daarom ondersteunt Congodorpen de lokale samenwerking, het technisch onderwijs en de gezondheidszorg.

logo_education-international-belgium
EIB

Education International Belgium

EIB is een pluralistische organisatie. De vzw werkt volledig onafhankelijk van elke politieke, religieuze of ideologische macht en zet zich actief in voor de bescherming van de rechten van het kind en de rechten van de vrouw.

enabel.png
Enabel

Belgisch ontwikkelingsagentschap

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Wij ondersteunen ontwikkelingsprojecten wereldwijd om armoede uit te roeien. Zo bouwen we mee aan een wereld waar vrouwen en mannen in een rechtsstaat leven, gelijke toegang hebben tot kwaliteitsvolle openbare diensten en de vrijheid hebben om hun aspiraties waar te maken.

GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

Wij voeren ontwikkelingsprojecten uit voor de Belgische regering in haar 14 partnerlanden. Wij stellen onze expertise ook ter beschikking van andere donoren.

logo_etm_kdw
ETM/KDW

Enfance Tiers Monde / Kinderen Derde Wereld

Kinderen Derde Wereld is een nationale ontwikkelingsorganisatie, zonder een politieke, religieuze of gouvernementele binding, met het kind als middelpunt.

Al meer dan 35 jaar actief, ijvert ETM/KDW voor een wereld waarin alle kinderen hun creativiteit zouden kunnen ontplooien en werkt de organisatie met respect voor de waardigheid van de mens.

logo_fasi.jpg
FASI

Fédération des Associations de Solidarité Internationale

FASI werd op 1 december 2012 opgericht door 24 verenigingen voor internationale solidariteit (associations de solidarité internationale, ASI).

logo_ficemea_200.jpg
Ficeméa

Ficeméa, Fédération internationale des Centres d'Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active

La Ficeméa est un mouvement pédagogique composé de 39 associations dans plus de 30 pays en Afrique, Proche-Orient, Maghreb, Océan Indien, Amérique du Sud, Caraïbes et Europe.

Elle a pour objectif de :

logo_le-forem
FOREM

Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi

FOREM is de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. De instelling helpt werkzoekenden in hun actieve zoektocht naar werk en helpt ook ondernemingen met het beheren van hun personeelsbestand.

logo_geomoun.jpg
Geomoun

GEOMOUN : La dignité par l’éducation

La philosophie de Geomoun est celle d’accompagner et soutenir des projets d’initiative locale axés sur les droits de l’enfant et de la femme, au travers de l'éducation, et de promouvoir les systèmes d’alliance nés d’une meilleure connaissance de l’Autre.

logo_hiva.jpg
HIVA

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving

Het HIVA is gespecialiseerd in wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Het HIVA is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling en is verbonden aan de K.U.Leuven.

De expertise van het HIVA omvat o.a. de onderzoeksthema’s:

 • Onderwijs en levenslang leren
 • Ontwikkelingssamenwerking
logo_howest.jpg
Howest

Howest, Hogeschool West-Vlaanderen

Howest is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Anticiperend op de toekomst, vanuit het talent en de motivatie van elke student, leidt Howest professionals op die competent, direct inzetbaar en teamgericht zijn.

logo_ifapme.jpg
IFAPME

Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises.

De belangrijkste doelstelling van het IFAPME is het bieden van meer dan 200 opleidingen, volgens het principe van alternerend onderwijs, in een uiteenlopende waaier van beroepssectoren, en dit volgens twee formules:

logo_inbas
INBAS GmpH

Institute for Vocational Training, Labour Market and Social Policy

INBAS ontwikkelt innovatieve oplossingen voor beroepsonderwijs en –vorming.

Sinds haar oprichting is INBAS actief op het gebied van internationale samenwerking. INBAS heeft in samenwerking met internationale partners en experts een groot aantal projecten gelanceerd in meer dan 50 landen. 

logo_kiyo.jpg
KIYO

NGO voor kinderrechten

KIYO is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking en strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen. Prioritaire aandacht gaat dus naar kinderen die het minst in staat zijn zichzelf te beschermen en voor hun rechten op te komen. Op deze manier draagt KIYO bij tot verhoogde internationale inspanningen voor de verwezenlijking van de rechten van het kind.

logo_lzg_square
Leraars zonder Grenzen

LzG is een Vlaamse vereniging van vrijwilligers die vanuit hun solidariteit met mensen in het Zuiden ijveren voor degelijk onderwijs als hefboom tot ontwikkeling.

Als platform voor educatieve projecten spitst de werking zich toe op 3 domeinen:

logo_lichtvdwereld_200.jpg
Licht voor de Wereld

LICHT VOOR DE WERELD is een erkende Belgische NGO die in Afrika blindheid bestrijdt, de levenskwaliteit verbetert van personen met een visuele beperking en hun familie en opkomt voor hun rechten.

logo_oyelena_200x200
Oye LENA

Oye LENA, gesticht in april 2012, is een Peruaanse NGO met verankering (feitelijke vereniging) in België. Haar activiteiten situeren zich in Curahuasi (Peru), in het hartje van de Andes. Oye LENA wil via kwalitatief kleuteronderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan.

logo_plan.jpg
Plan België - Plan Belgique

Plan België is een niet-gouvernementele organisatie (ngo), zonder politieke of religieuze banden en vrij van overheidsinmenging.

Plan België maakt deel uit van de internationale Plan-koepel, een kindgerichte organisatie die structurele projecten steunt in 50 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

logo_sealord_200.jpg
Sealord

... pour libérer le potentiel humain!

Nous participons à vos projets comme de simples pairs. Qui ne savent pas plus, mais apportent d'autres expériences, d'autres inspirations. Nous aidons aussi à libérer le vrai potentiel des groupes.

logo_theswallow_square_200px
The Swallow / De Zwaluw

Centre for Emancipating Education

The Swallow werd in 2002 opgericht in Gambia, West-Afrika. Het wil een ontmoetingsplaats en bron van inspiratie zijn voor nieuw kwaliteitsonderwijs in het land.

De voornaamste activiteiten zijn een kleuter- en lagere school, een geïntegreerd gezondheidsproject en jeugdwerk. The Swallow wil een plaats zijn waar geëxperimenteerd wordt rond nieuw kwaliteitsonderwijs, en werkt met pedagogische methodes die het zelf ontwikkelde, uitgaande van de basisnoden van kinderen.

logo_togodebout_200.jpg
Togo Debout

Samen werken aan ontwikkeling | Ensemble pour le développement

Togo Debout vzw wil bijdragen tot "une Afrique qui se met debout", een Afrika dat overeind staat en zijn lot in eigen handen neemt. Togo Debout ondersteunt daarvoor lokale ontwikkelingsprojecten in Togo in diverse domeinen van het maatschappelijke en economische leven: gezondheid, welzijn, onderwijs & vorming en plattelandsontwikkeling. Togo Debout verzamelt hiervoor de nodige materiële, financiële en menselijke hulpbronnen.

logo_unicef
UNICEF Belgium

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, zag het daglicht in 1946.

UNICEF is aanwezig in 156 landen en gebieden om kinderen te helpen zodat ze een menswaardig leven krijgen, ze kunnen overleven en zich ontwikkelen, van baby tot adolescent.

logo_via_don_bosco
Via Don Bosco

VIA Don Bosco houdt zich hoofdzakelijk bezig met beroeps- en technisch onderwijs en met de begeleiding van kansarme jongeren en jongvolwassenen naar de arbeidsmarkt.

VIA Don Bosco werkt met lokale partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

logo_vl_overh_dep_ond_vor
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Departement Onderwijs en Vorming

De Vlaamse minister van Onderwijs staat in voor de aansturing, de voortgangsbewaking en de evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid. Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister met een breed gamma beleidsondersteunende taken.

logo_vlir-uos
VLIR-UOS

Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

VLIR-UOS financiert en faciliteert samenwerking en uitwisseling tussen Vlaamse universiteiten en hogescholen en universiteiten in ontwikkelingslanden. Dit heeft als doel de capaciteit, kennis en ervaring van de universiteiten in ontwikkelingslanden te versterken voor duurzame ontwikkeling.

logo_vvob
VVOB

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

VVOB's motto 'Education for Development' ('onderwijs voor ontwikkeling') weerspiegelt de algemene doelstelling: bijdragen aan armoedebestrijding en een meer rechtvaardige wereld met verhoogde kansen voor iedereen. De organisatie wil de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs en vorming in ontwikkelingslanden duurzaam verbeteren.